Zhang Tong zuan

trad_ztzuan

Zhang Tong teaching in the mornings during a traditional competition 1983, xingyiquan.


© Andrea Falk 2013