Zhang Tong xiehu

trad_ztxiehu

Zhang Tong teaching in the mornings during a traditional competition 1983, xingyiquan. With Cai Yuhua.


© Andrea Falk 2013