zhǎng 

zhangxin

palm, open hand

paume

© Andrea Falk 2013